Algemene voorwaarden Staal
Communicatie en marketing Breda
communicatie, marketing, Breda, website, brochure, communicatieadvies, webdesign
17334
page-template-default,page,page-id-17334,bridge-core-2.3.6,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-26.4,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.6.0,vc_responsive

ALGEMENE VOORWAARDEN STAAL

 

 

Artikel 1: Definities

1.1 Onder ‘opdrachtnemer’ wordt in deze voorwaarden verstaan: Staal.

1.2 Onder ‘opdrachtgever’ wordt verstaan: degene die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

1.3 Onder ‘opdracht’ wordt verstaan: het verzoek van de opdrachtgever aan de opdrachtnemer om tegen betaling werkzaamheden te verrichten.

1.4 Onder ‘werkzaamheden’ wordt verstaan: al datgene wat de opdrachtnemer ten behoeve van de opdrachtgever maakt, onderneemt c.q. doet maken en of ondernemen.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van en opdrachten aan Staal alsmede op alle overige overeenkomsten waarbij Staal partij is.

2.2 Van deze algemene voorwaarden kan niet worden afgeweken tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen.

 

Artikel 3: Offertes

3.1 Alle door Staal verstrekte offertes zijn vrijblijvend, tenzij in een schriftelijk offerte nadrukkelijk anders is vermeld.

3.2 Tenzij anders vermeld zijn offertes exclusief bijkomende kosten, waaronder bijvoorbeeld reis-, en verzendkosten.

 

Artikel 4: Opdrachten en wijzigingen

4.1 Een overeenkomst tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer komt tot stand op het moment dat Staal een opdracht van de opdrachtgever schriftelijk bevestigt of op het moment dat Staal een begin maakt met de uitvoering van de opdracht.

4.2 Opdrachtgever en opdrachtnemer zijn vanaf de aanvaarding van de opdracht door opdrachtnemer aan de opdracht en de daaraan verbonden condities gebonden.

4.3 Wijzigingen van een aanvaarde opdracht kunnen slechts met voorafgaande schriftelijke goedkeuring van beide partijen worden doorgevoerd.

 

Artikel 5: Uitvoering van de werkzaamheden

5.1 De door Staal opgegeven (op)levertijden zijn indicatief en zijn nimmer te beschouwen als een fatale termijn. De overschrijding van een genoemde levertermijn brengt Staal niet in verzuim.

5.2 De binding van Staal aan een overeengekomen uiterste termijn van uitvoering van de opdracht vervalt indien de opdrachtgever enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting niet nakomt dan wel niet datgene doet, dat redelijkerwijs nodig is of wenselijk is om een tijdige uitvoering van de opdracht mogelijk te maken.

5.3 Veranderingen in een al lopende opdracht kunnen tot gevolg hebben dat de oorspronkelijke overeengekomen termijn wordt overschreden. Veranderingen die hoger kosten veroorzaken dan waarop in de offerte kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.

 

Artikel 6: Honorarium, kosten en tarieven

6.1 De honorering van Staal berust op uurtarieven of op een van tevoren afgesproken bedrag.

6.2 Noodzakelijke reis- en administratiekosten worden naast dit bedrag/uurtarief afzonderlijk in rekening gebracht.

6.3 Declaraties van het verschuldigde honorarium en overige kosten worden maandelijks gedaan. Bij opdrachten die binnen een maand worden afgerond, volgt de declaratie na beëindiging van de werkzaamheden. Een voorschot op het honorarium en de kosten kan worden overeengekomen.

 

Artikel 7: Advieswerkzaamheden

7.1 Staal verricht advieswerkzaamheden naar beste kunnen en inzicht.

7.2 Staal is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit haar adviezen of voor schade voortvloeiende uit het opvolgen van door haar gegeven adviezen.

 

Artikel 8: Inschakeling derden

8.1 Indien zulks naar het oordeel van de opdrachtnemer redelijkerwijs noodzakelijk is voor een goede invulling van de opdracht, dan wel indien zulks voortvloeit uit de aard van de opdracht, is opdrachtnemer gerechtigd om namens en voor rekening van opdrachtgever derden in te schakelen en/of opdracht tot levering van goederen en/of diensten te geven.

8.2 Indien Staal derden inschakelt is zij op generlei wijze aansprakelijk voor door de opdrachtgever of derden uit die tot stand gebrachte overeenkomst geleden schade.

 

Artikel 9: Geheimhouding

9.1 Staal verplicht zich tot geheimhouding van die gegevens van de opdrachtgever die zij in het kader van de opdracht heeft verkregen, waarvan zij weet of kan aannemen dat ze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhouding strekt zich ook uit tot na de beëindiging van de opdracht.

 

Artikel 10: Intellectuele eigendom

10.1 Communicatieplannen, modellen, technieken, instrumenten en middelen die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht en in het advies of onderzoeksresultaat zijn opgenomen, zijn en blijven het eigendom van Staal. Openbaarmaking kan daarom alleen gebeuren na verkregen toestemming van Staal. De opdrachtgever heeft uiteraard het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht.

 

Artikel 11: Gebruik klantnamen

11.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen mag Staal namen van opdrachtgevers, projecten en tot stand gebrachte werken vermelden op de website en in andere communicatie-uitingen.

 

Artikel 12: Betalingsvoorwaarden

12.1 Betaling van de facturen van Staal dient plaats te vinden uiterlijk 14 dagen na factuurdatum. Indien betaling binnen die termijn uitblijft is de opdrachtgever in verzuim zonder dat enige ingebrekestelling is vereist.

12.2 Bij niet tijdige, of slechts gedeeltelijke betaling van de factuurbedragen, is over het openstaande bedrag een rente overeenkomend met de wettelijke rente verschuldigd per maand vanaf de factuurdatum. Als maand geldt iedere maand of gedeelte van een maand na factuurdatum.

12.3 Buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever. 12.4

12.4 Door Staal geleverde diensten en producten blijven eigendom van Staal totdat alle door de opdrachtgever verschuldigde bedragen zijn voldaan.

 

Artikel 13: Opschorting

13.1 Indien de opdrachtgever krachtens enige bepaling van deze algemene voorwaarden in verzuim is gekomen is Staal gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten of de overeenkomst te ontbinden.

13.2 In geval van opschorting van de werkzaamheden is Staal gerechtigd om, alvorens de werkzaamheden te hervatten, een bankgarantie of vooruitbetaling te vorderen ter verzekering van de overeengekomen vergoeding.

 

Artikel 14: Aansprakelijkheid

14.1 Staal is aansprakelijk voor de tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door het bureau van zorgvuldigheid, deskundigheid en vakmanschap waarop bij het uitbrengen van adviezen in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd.

14.2 De aansprakelijkheid van Staal is beperkt tot directe schade, tenzij sprake is van een opzet of grove schuld. Staal is niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst of andersoortige schade.

14.2 De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium (of afgesproken bedrag) dat Staal voor haar werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden.

14.3 Eventuele aanspraken van de opdrachtgever op schadevergoeding dienen binnen één maand na het einde van de opdracht te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn rechten heeft verspeeld.

 

Artikel 15: Annulering

15.1 Indien de opdrachtgever een opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert voor of tijdens de aanvang van de overeengekomen werkzaamheden is de opdrachtgever, ter keuze van Staal, gehouden te vergoeden: – hetzij alle met het oog op de uitvoering van de opdracht reeds gemaakte kosten- hetzij de overeengekomen vergoeding.

 

Artikel 16: Overmacht

16.1 Indien als gevolg van overmacht de naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer of niet in volle omvang van Staal gevergd kan worden, is Staal gerechtigd de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden en/of de uitvoering daarvan op te schorten, zonder enige verplichting tot schadevergoeding aan opdrachtgever.

 

Artikel 17: Wettelijk recht

17.1 Op alle offertes, opdrachten en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn is het Nederlands recht van toepassing.

17.2 Ingeval van geschillen is de bevoegde rechter in het arrondissement Leeuwarden bij uitsluiting gerechtigd hiervan kennis te nemen.